ਸੀਬੀਡੀ ਤੇਲ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ 4 ਸਿਹਤ ਲਾਭ

CBD is the chemical compound derived from cannabis. It’s one of the many naturally occurring chemicals found in the marijuana plants.

ਸੀਬੀਡੀ ਐਂਡੋਕਾਨਾਬਿਨੋਇਡ ਸਿਸਟਮ (ਈਸੀਐਸ) ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਕ ਸੈੱਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਜੋ ਨੀਂਦ, ਮੂਡ, ਮੈਮੋਰੀ ਅਤੇ ਜਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ. 

The ECS system works by stimulating CB1 (central nervous system) and CB2 (peripheral nervous system) cell receptors in our brain.

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਰੀਸੈਪਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਈਸੀਐਸ ਭੁੱਖ, ਛੋਟ, ਸੋਜਸ਼, ਨੀਂਦ, ਮੂਡ ਅਤੇ ਦਰਦ ਵਰਗੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ.

ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ

While more human studies are needed to substantiate this finding, some research indicates that CBD Oil may have the benefit of reducing chronic pain

The research noted a drop-in pain and inflammation without the side effects attributed to typical medication. 

Sometimes, we also perceive pain to be stronger. This could be out of fear of causing more damage to the area which is in pain and will probably be due to a mental impression or exaggeration imprinted in our minds. 

CBD oil can help reduce the mind and muscle tension (described below) which could help alleviate pain caused by a false perception of pain. 

Takeaway: CBD Oil can help reduce pain, or the perception of pain, by reducing inflammation and providing relief against stress or anxiety which may play up the level. 

ਚਿੰਤਾ ਰਾਹਤ

Research indicates CBD may help relieve anxiety. 

We all know that feeling of anxiety – the dread, sweaty palms, racing heart pounding in your chest and the feeling to run away as fast as possible. Anxiety affects millions of people worldwide and is often brought on about stress. 

For general anxiety (GAD – general anxiety disorder), it is suggested CBD oil may help reduce stress and lower the observational signs of anxiety, such as fidgeting and heart rate. 

It may also help more chronic forms of anxiety such as social anxiety disorder (SAD) or even PTSD. 

It does this through stimulating neurotransmitters in your brain. CBD binds to the 5-HT1A serotonin receptor which helps control anxiety and stress. 

CBD can also help generate new neural pathways in your brain which otherwise would degenerate due to stress. What this means is, CBD acts as a positive counterbalance to the neural-damaging effects of stress and help regenerate our brains [ਸਰੋਤ].

Takeaway: CBD can stimulate the neurotransmitters responsible for serotonin, which control anxiety and stress. It may also help generate new neural pathways helping your brain stay healthier and fight against degeneration. This may impact memory and recall.

Improves ਚਮੜੀ ਦੀ ਸਿਹਤ

CBD may be useful for skin conditions like eczema or acne. 

As it contains anti-inflammatory properties, it can help reduce the inflammation induced by eczema or acne and help reduce the pain associated, reducing the itchiness and therefore contributing toward healing. 

CBD oil is said to help reduce the signs of aging. As we age, our skin becomes redder, lack skin tone, and begin to wrinkle. 

CBD oil contains natural antioxidants which can help the oxidation and neutralise free-radicals helping make your skin look younger. Further, if CBD is mixed with hemp oil or another Omega rich source, the combined effect is stronger – by helping produce collagen and keeping your skin supple and soft.  

CBD oil can also help prevent your skin from producing too much natural oil – which itself is responsible for acne breakouts. 

Takeaway: CBD Oil is good for overall skin health. It contains antioxidants which can help reduce oxidative stress and decrease signs of aging. CBD Oil and Hemp Oil are not the same thing, but if taken together can further enhance the production of collagen and the look of your skin.

ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

CBD oil can reduce inflammation and is known to interact with brain receptors (hence its ability to reduce anxiety). 

CBD has the ability to influence the endocannabinoid system (ECS). This ECS is a biological system in our body which is important in regulating cognitive processes, immune activity, hunger, mood, memory and pain perception. 

Research has linked CBD Oil to reduce the risk of dementia and improve the connections between brain cells (by helping form new neurons and protecting against degeneration onset by age) [ਸਰੋਤ]. It could achieve this by reducing inflammation and acting as a neuroprotectant.

CBD Oil may also help against Alzheimer’s disease. Although it has not been proved conclusively anecdotal in people, CBD oil could remove the build up of the proteins which cause Alzheimers, reduce inflammation and strengthen neural connections in your brain. 

CBD Oil Side Effects

CBD Oil is usually safe, but there are side effects which should be noted before you begin to take this supplement. 

These side effects include: 

  • Depression or anxiety
  • Hallucinations (although in the absence of THC this should be unlikely)
  • Insomnia
  • Changes in mood or appetite
  • Drowsiness, dizziness
  • Nausea or diarrhea

ਲੇਖਕ ਬਾਰੇ

ਨਵ
ਨਵhttps://www.asantewellbeing.com
ਨੈਵ ਹਾਈਪਰਾਈਂਡ ਦਾ ਸੰਸਥਾਪਕ ਹੈ ਜੋ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹਨ - ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਸਮੇਤ.

ਤਾਜ਼ਾ

How to do Bodyweight Pushups

Pushups are one of the most important upper body workouts you can do. Requiring a combination of core stamina, stabilization, strength from your core, shoulders, back and arms (particularly triceps) - getting this exercise right can help you sculpt the perfect upper body look, while building up your triceps and overall body stability.

ਬਾਡੀਵੇਟ ਸਕੁਐਟਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ

ਸਕੁਐਟਸ ਇੱਕ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਅਭਿਆਸ ਹੈ ਜੋ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਤਾਕਤ ਲਈ ਵਧੀਆ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹੇਠਲੇ ਵਰਕਆ thanਟ ਨਾਲੋਂ ਸਖਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ.

ਬਾਡੀਵੇਟ ਫੇਫੜੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ

ਲੰਗਜ਼ ਇਕ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਕਸਰਤ ਹੈ ਜੋ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਤਾਕਤ ਲਈ ਵਧੀਆ ਹੈ. ਅੱਗੇ ਜਾਪਦਾ ਇੱਕ ਸਧਾਰਣ ਕਦਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਲੱਤਾਂ ਵਿਚ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਕਈ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱ working ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ.

ਭਾਰ ਨਿਰੰਤਰ ਗੁਆਉਣ ਦੇ 5 ਤਰੀਕੇ

ਇਹ ਇਸਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰ ਘਟੇਗਾ ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਆ ਬੈਠੋਗੇ. ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲੱਭਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਟਿਕਾable ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜ ਸਾਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਸਭਿਆਚਾਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰਬ, ਜਾਂ ਚਰਬੀ, ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅੰਗੂਰ ਕੱਟਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ.

ਡਾਈਟ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਡੀਬੌਕ ਕਰਨ ਦੇ 5 ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੋ

ਖੁਰਾਕ ਸਭਿਆਚਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ aੰਗ ਨਾਲ ਇਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਜੋ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨਾਲੋਂ ਭਾਰ ਦੇ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ.

ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਦੇ ਹੋਰ